PEDAGÓGIAI PROGRAM

NEVELÉSI  PROGRAM

 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel  összefüggő feladatok
 4. Közösségfejlesztés, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
 5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
 7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való rendjét, jogai gyakorlásának rendje
 8. A tanulmányok alatti vizsgák
 9. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
 10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
 11. Gyermek- és ifjúságvédelem
HELYI  TANTERV
 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai
 2. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
 3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
 4. A magasabb  évfolyamra lépés feltételei
 5. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai
 6. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja
 7. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése
 8. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
 9. A tanulók fizikai állapotának mérése
 10. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
 11. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
 12. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019 LETÖLTÉSE